W0057: Wetswijziging Kieswet tot verlaging stemleeftijd

Historie. Op 1 mei 1798, dus aan het begin van de Franse Tijd, werd als eerste Grondwet in Nederland, de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk, door de Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek ingevoerd. Deze grondwet was geschreven naar Frans voorbeeld. Deze regeling was slechts korte tijd van kracht, maar hiermee werden wel de fundamenten van de Nederlandse rechtsstaat gelegd. Een Nederlandse wet in formele zin is een besluit dat tot stand komt volgens de procedure van artikelen 82 tot en met 86 van de Grondwet, wat betekent dat het een besluit is van de regering en de Staten-Generaal samen. De regering wordt gevormd door de Koning en de ministers (art. 42 Grondwet), terwijl de Staten-Generaal (het parlement) bestaat uit de Tweede en de Eerste Kamer. 0. ANDEROM DENKEN EGELEID MEDEWERKER NAAR OPTIMALE WERKSITUATIE KIJK OP DE VOLGENDE PAGINA CORONACRISIS RIJK NEGEERDE DE REGIO 22 TOESLAGENAFFAIRE EERST DE MENS, DAN DE REGELS 31 MILIEUZONES ZERO EMISSIE IS HET DOEL 43 14 januari 2022 | week 2 | jaargang 43 01 2022 BINNENLANDS BESTUUR WETHOUDERSONDERZOEK 2021 199 WETHOUDERS VERLIETEN HET PLUCHE Het Publieke Domein VAN EN VOOR DE PUBLIEKE ...

2022.01.18 11:04 GERDI-RMTK W0057: Wetswijziging Kieswet tot verlaging stemleeftijd

Wetswijziging Kieswet tot verlaging stemleeftijd dekoul, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. Maakt bekend: Door de regering en de Staten-Generaal gezamenlijk is, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, vastgesteld: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is zij over wie beleid wordt gemaakt ook over dit beleid te laten stemmen; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I De Kieswet[1] wordt als volgt gewijzigd: In Artikel B1 lid 1, Artikel B2, Artikel B2a lid 1 en Artikel B3 lid 1 worden de woorden "achttien" vervangen door "zestien".
Artikel D3 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:
1 Registratie van een persoon als bedoeld in artikel D 2 gebeurt op aanvraag, onverminderd artikel D 6, tweede en derde lid. Een aanvraag van een persoon die de leeftijd van vijftien jaar heeft, wordt in behandeling genomen ten behoeve van een registratie met ingang van de vierenveertigste dag voor het bereiken van de zestienjarige leeftijd.
Artikel Ya 14 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:
1 De leden van de eilandsraden worden gekozen door degenen die op de dag van de kandidaatstelling ingezetenen zijn van het openbaar lichaam en op de dag van de stemming de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt.
Artikel II Deze wetswijziging treedt in werking op 1 januari 2024 na goedkeuring door de Staten-Generaal.
Artikel III Deze wetswijziging dient aangehaald te worden als Wetswijziging Kieswet tot verlaging stemleeftijd en dient door allen die het aangaat, uitgevoerd te worden.
Memorie van Toelichting Uit een onderzoek van de Raad Openbaar Bestuur (ROB)[2] is gebleken dat jongeren te weinig politiek betrokken zijn. Het onderzoek adviseert de kiesleeftijd te verlagen naar 16. In andere landen in Europa is dit voor sommige verkiezingen al het geval, met succes. Deze wetswijziging maakt het mogelijk voor personen van 16 en 17, zo'n 400.000 mensen volgens het CBS[3] om te stemmen bij verkiezingen. Dit teneinde het politiek bewustzijn van deze mensen te bevorderen en de mogelijkheid te bieden zich uit te kunnen spreken tegen beleid wat óók invloed heeft op hen.
Deze wetswijziging is ingediend door henkkrol69 namens SP. [1] https://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2022-01-01
[2] https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2019/06/24/jong-geleerd-oud-gedaan
[3] https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-bevolking/bevolkingspiramide
Deze lezing loopt tot en met vrijdag, 21 januari submitted by GERDI-RMTK to RMTK [link] [comments]


2022.01.18 11:04 SeagerLYN Hi Darren

Hi Darren submitted by SeagerLYN to Bolehland [link] [comments]


2022.01.18 11:04 meuxbox Xbox anuncia aquisição da Activision Blizzard por apenas US$ 68 bilhões

submitted by meuxbox to XboxBrasil [link] [comments]


2022.01.18 11:04 LesbianFollower Should I be upset about not being treated as part of a team?

I’m a high school senior, I’ve been managing our schools girls basketball team for the past three years. We’ve had a different coach each time due to many issue. I don’t agree with how our new coach runs things but I respect that he shows results. At the beginning of the season the coach told me he wouldn’t order team gear for managers. (I’m the only high school manager so I was the only one affected and I didn’t care so much) but recently the middle school basketball team has been practicing with our high schoolers. One of the eighth graders has been traveling with our team to games as well. Including when she misses her classes. She’s been treated as a manager for travel. Recently the girls’ team gear came in, and the eighth grader got team gear over me. All of these are personalized for the girl who wears it (number and last name.) Many of the girls on the team have asked why I didn’t receive one but the eighth grade girl did, especially because she’s not even supposed to be traveling with us, and are upset when I tell them that I just didn’t receive one. Should I be upset about this? On one hand it’s incredibly trivial and I know it’s high school, but on the other this isn’t the first time I haven’t been treated as part of the team or as a senior. Should I be upset? Or should I let this go? If I should be upset, what can I even do?
submitted by LesbianFollower to Advice [link] [comments]


2022.01.18 11:04 homicidal_penguin Anyone elses power out in plateau?

I'm on bruxelles and just lost power, anyone else?
submitted by homicidal_penguin to Gatineau [link] [comments]


2022.01.18 11:04 RouCitizen Hombre se masturbó en la calle y terminó en prisión; ya había cometido el mismo delito

submitted by RouCitizen to uruguay [link] [comments]


2022.01.18 11:04 theKickAHobo Driving a small motor and the board on the same battery in parallel.

I have a 9V battery that I have split out to 2 pairs of wires. one hot and ground going to the board and the other hot and ground going to a motor through a relay module. anytime the board switches the relay closing the circuit to the motor the whole board just shuts down. I am not away of how another circuit that is parallel to the board could affect the board. Is it somehow getting overloaded? is it just a sudden drop or spike in voltage? How can I get power to my motor from the battery that is controlled by the board?
submitted by theKickAHobo to arduino [link] [comments]


2022.01.18 11:04 OringRoding Stumpjumper upgrade

Hi!
I bought Stumpjumper Alloy 29” last spring and am now planning for some small upgrades. It came with powerspline bottom bracket. Does anyone know if a SRAM DUB BSA will fit out of the box?
submitted by OringRoding to MTB [link] [comments]


2022.01.18 11:04 DelDarX Does anyone know any webistes to watch Turkish series with English subtitles?

submitted by DelDarX to Turkey [link] [comments]


2022.01.18 11:04 DangerousFroggo fuck the mods

thats it
submitted by DangerousFroggo to Guitar [link] [comments]


2022.01.18 11:04 AlecSaracen What small purchase have you made that marginally improves your quality of life or solves some annoying little problem you used to have?

submitted by AlecSaracen to AskReddit [link] [comments]


2022.01.18 11:04 DarkKirby14 Pokemon Brilliant Diamond #9: Home Is Where The Hearthome Is

hello everyone, DarkKirby14 here and with me here today is the next edition of Pokemon Brilliant Diamond. Today, our heroine continues on to the next city which is Hearthome, all the while training the team along the way and getting it up to snuff for an incoming battle against our rival

https://youtu.be/wCnljhB9fFk

playthrough to this point:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4019v4jZh_l8LVvVL2lRCUpxk8_4Z9R-
submitted by DarkKirby14 to YouTubeGamers [link] [comments]


2022.01.18 11:04 BeerInsurance Is a hot dog a sandwich? This time it is.

Is a hot dog a sandwich? This time it is. submitted by BeerInsurance to Old_Recipes [link] [comments]


2022.01.18 11:04 Mixitupdoc So true! Think Garbage Pail Kids

So true! Think Garbage Pail Kids submitted by Mixitupdoc to WhitePeopleTwitter [link] [comments]


2022.01.18 11:04 bucket--bot one day ever

.-
submitted by bucket--bot to bucket__bot [link] [comments]


2022.01.18 11:04 Ecstatic-Sirr For my fellow fallen brothers, you are not alone

For my fellow fallen brothers, you are not alone submitted by Ecstatic-Sirr to UBC [link] [comments]


2022.01.18 11:04 Loved_by_a_taco It's all about the build up anyway

It's all about the build up anyway submitted by Loved_by_a_taco to SAOMemes [link] [comments]


2022.01.18 11:04 Loserhuman69 16F looking for some people to chat with. I will more than likely rant about this one tv show[Friendship]

Anyone want to chat about things. I’m super excited over a show rn probably in my emotional high for the week. it the only thing I think about. I also draw a lot. If you want to see.
submitted by Loserhuman69 to MeetPeople [link] [comments]


2022.01.18 11:04 Bloodminister18 Thinning or just wet hair problems?

submitted by Bloodminister18 to Hairloss [link] [comments]


2022.01.18 11:04 Comfortablejack This is a true fact

This is a true fact submitted by Comfortablejack to antiwork [link] [comments]


2022.01.18 11:04 Surgeiz_op Best gears for tick?

I got him to power 10 in my new account I wanted to restart but idk what what’s to give him. Please tell me which gear is best for him
Shield Resistance Health Speed Damage
submitted by Surgeiz_op to Brawlstars [link] [comments]


2022.01.18 11:04 cockhorse-_- Bourbon Enthusiast wanting to try a good tequila

Hey Team!
I have quite a large collection of Bourbon and absolutely love it - however, I’d like to learn more about Tequila.
I done with this Rum last year, and have about 15 bottles now, that I really enjoy. Honestly, I think I enjoy learning more about each spirit as much as drinking them!
Up until last week, I’ve never actually bought a tequila to drink straight. I was gifted a bottle and really enjoy it - however I cannot remember it’s name. It’s a short, square bottle, very dark blue, with a golden emblem - I think two snakes maybe.
Anyways - in the bourbon world, while you can spend upwards of $400 for a top tier bottle (MSRP, not this secondary market crap) - there are some fantastic bottles around the $70-$200 mark.
If you had up to $200ish to spend on a bottle, what would you buy? Would you buy one $200 bottle, or 3x $70 bottles? What would you buy??
submitted by cockhorse-_- to tequila [link] [comments]


2022.01.18 11:04 shuvammax ☄︎ Floki World ☄︎ | Fast Track Incoming | Launching Now on BSC | Liquidity Lock | Low Marketcap!!⛩️ Floki World ☘︎

⚔️ 100-250X potential realistic
⚔️ Amazing and active community
⚔️ Heavy marketing ongoing and incoming!

About
⚜️ Welcome to Floki World. As we all know Elon’s new adorable Shiba Inu puppy named Floki has arrived. He is the inspiration for Floki World and we will be creating content based around Floki with our NFT’s and Game.
⚜️ Now Elon Musk has Floki we can be certain that we will see more tweets and posts around Floki and we all know what kind of impact that had on Baby Doge!
⚜️ Daily giveaways for shilling and game contests. Active voice chats and the most active community on bsc!

Supply
⛪ 100,000,000 supply
⛪ LP for 1 year

Tokenomics
⚓ 4% Marketing
⚓ 5% Liquidity
⚓ 3% BUSD rewards (will not be activated until 1m Mc)
Marketing
So far…
- CMS Top 1-2 trending
- Manual burn of 8.4%
- Paid shill raid leaders
- Paid for 2500 Coinsniper Upvotes front page
- Submit Poocoin Ad 4k speant
- Buyback/ further burn
- Top trending CMS agai
- Submit Gem spree Ad & promoted coin
- Submit BSC / DEXTOOLS socials and logo info ( very soon)
-CQ Application
- CG fast track application (Waiting on application checks)
-More buybacks and burns
-10BNB re-up on Poocoin ads
-Hired shiller and shillraid leaders (Thanos & Rukawa)
-Setup international communities channels
-extended the liquidity lock to 1 year
-Social media airdrop to boost exposure (coming)
Upcoming…
+New Website
+Full social media exposure
+Dextools trending/ ads
+Billboard setup in London on the way and in talks
+Billboard setup in Newyork setup underworks
+Cg application pending with 300k mc to wait for fast track guys we are bullish

⚡ Contract Address: 0x980E6389Ae490461d48b5Cc4F9aC7bEB252aF5b4
⚡ Pancakeswap: https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0x980E6389Ae490461d48b5Cc4F9aC7bEB252aF5b4

⭐ Website: https://flokiworld.in/
⭐ Telegram: https://t.me/FlokiWorldEN
⭐ Twitter: https://twitter.com/FlokiWorldBSC
submitted by shuvammax to SatoshiBets [link] [comments]


2022.01.18 11:04 xxcapo [WTB] Montblanc Starwalker Ultra Black fountain pen in B or BB

Title :)
submitted by xxcapo to Pen_Swap [link] [comments]


2022.01.18 11:04 LounginInParadise QANplatform launches world's first quantum-resistant ETH-compatible L1 testnet

QANplatform launches world's first quantum-resistant ETH-compatible L1 testnet submitted by LounginInParadise to QANplatform [link] [comments]


http://zoo-komfort.ru